ALGEMENE VOORWAARDEN

Door gebruik te maken gratissexverhalen.net verklaar je op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en hier naar te zullen handelen.

Bij het insturen van een verhaal verklaart de inzender hiervan de rechtmatige eigenaar te zijn.

Verhalen op gratissexverhalen.net mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd.

Het is niet toegestaan om verhalen en reacties te plaatsen waarvan de inhoud in strijd is met de Nederlandse wetgeving.

gratissexverhalen.net behoudt zich het recht voor om verhalen zonder opgaaf van reden te wijzigen, weigeren of te verwijderen.

gratissexverhalen.net behoudt zich het recht voor om personen de toegang tot de website zonder opgaaf van reden te ontzeggen.

Voor alle verhalen geldt dat iedere gelijkenis met de werkelijkheid (zoals namen en plaatsen) berust op toeval. Bij twijfel of wanneer duidelijk is dat het geen toeval maar opzet betreft behoudt gratissexverhalen.net zich het recht voor om inhoud zonder opgaaf van reden te wijzigen, weigeren of te verwijderen.

Verhalen waarin seksuele handelingen met personen onder de 16 jaar voorkomen, of die oproepen tot seksuele handelingen met personen onder de 16 jaar, zullen worden verwijderd op basis van Punt 5. Deze regel is ook van toepassing als uit de context is op te maken dat het om personen gaat onder deze leeftijdsgrens. Je fantasie delen is op gratissexverhalen.net is in ruime mate mogelijk...maar er zijn grenzen.

Verhalen met extreme verkrachting, dood, racisme, drugs, maatschappelijk gevoelige kwesties, politiek en mensonterende handelingen zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden op basis van Punt 5.

Gekopieerde en/of vertaalde verhalen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar, zijn niet toegestaan en kunnen verwijderd worden op basis van Punt 5.

gratissexverhalen.net kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade in welke vorm dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de website.

Het aanbieden van verhalen geschiedt geheel vrijwillig. Aanbieders kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op vergoeding in welke vorm dan ook.

Het plaatsen van persoonlijke gegevens (FaceBook, Telefoon, Snapchat, Kik, Skype e.d.) is niet toegestaan, met uitzondering van een e-mail adres (voor bijvoorbeeld het uitwisselen van ideeŽn over een verhaal). gratissexverhalen.net is een verhalensite, geen forum of datingsite.

Oproepen tot persoonlijk contact, discussies en persoonlijke vragen zijn niet toegestaan. gratissexverhalen.net is een verhalensite, geen forum of datingsite.